مبادله ، صحبت کردن ، صحبت[کامپيوتر]گفتگو، صحبت ، حرف ، مذاکره ، حرف زدن

صفحه کليد لمسى[کامپيوتر]

جدول ، ميز ، طرح کردن[کامپيوتر]به جدولى انتقال دادن ، به صورت جدول دراوردن[علوم مهندسى]ميزبازى[ورزشى]تو گذاردن[علوم دريايى]جدول [ جدول محاسبات[] عمران]جدول[روانشناسى]جدول[اقتصاد]ميز، سفره ، خوان ، لوح ، جدول ، ليست ، فهرست ،( در مجلس )از دستور خارج کردن ، معوق گذاردن ، روى ميز گذاشتن ، در فهرست نوشتن ، کوهميز، مطرح کردن

کليد[Tab کامپيوتر]

فايل قالب جدولى[کامپيوتر]

کليد کنترلى که ستونهاى خروجى را مشخص مى کند[کامپيوتر]بالچه[هواپيمايى]صورتحساب ، هزينه ، برگ ، باريکه ، حساب ، شمارش ، جدول بندى ، زائده ، باريکه دادن به ، نوار زدن به ، نشاندار کردن ، گلچين کردن

tera، پيشوندى براى يک تريليون[کامپيوتر]بيستمين حرف الفباى انگليسى ، هر چيزى شبيه حرفT

نرم افزار سيستم[کامپيوتر]

برنامه نويس سيستم[کامپيوتر]

برنامه سيستم[کامپيوتر]

برنامه نويس سيستم ها[کامپيوتر]

معمارى شبکه سيستم ها[کامپيوتر]

کتاب راهنماى سيستم[کامپيوتر]

کتابخانه سيستم ها[کامپيوتر]

خانه سيستم ها[کامپيوتر]

روندنماى سيستم[کامپيوتر]

مهندس سيستم[کامپيوتر]

ديسک سيستم ها[کامپيوتر]

پيشانه سيستم ها ، ميز فرمان سيستم ها[کامپيوتر]

معمارى کاربردى سيستم ها[کامپيوتر]

تحليل گر سيستم[کامپيوتر]

تحليل گر سيستم[کامپيوتر]تحليلگر سيستم

تحليل سيستم ها[کامپيوتر]نظام شناسى[روانشناسى]تحليل سيستم

تعريف ميانجى سيستم[5 کامپيوتر]

محفظه سيستم[کامپيوتر]

زمان سيستم ، ساعت سيستم[کامپيوتر]

ازمايش سيستم[کامپيوتر]

مطالعه سيستم[کامپيوتر]

نرم افزار سيستم[کامپيوتر]

حفاظت سيستم[کامپيوتر]

منبع سيستم[کامپيوتر]منبع سيستم ، وسيله سيستم

راه اندازى مجدد سيستم[کامپيوتر]

اعلان سيستم[کامپيوتر]

برنامه هاى سيستم[کامپيوتر]

برنامه نويسى سيستم[کامپيوتر]برنامه نويسى سيستم

برنامه نويس سيستم[کامپيوتر]برنامه نويس سيستم

برنامه سيستم[کامپيوتر]برنامه سيستم

تقدم هاى سيستم[کامپيوتر]

بالاسرى سيتم ، مازاد سيستم[کامپيوتر]

سلسه احاد ، دستگاه واحدها[معمارى]دستگاه يکانها[الکترونيک]

تامين و نگهدارى سيستم[کامپيوتر]

شرح ماوقع سيستم ، گزارش روزانه عمليات سيستم[کامپيوتر]

بارکننده سيستم[کامپيوتر]

وقفه سيستم[کامپيوتر]

نصب سيستم[کامپيوتر]

پياده سازى سيستم[کامپيوتر]

مولد سيستم[کامپيوتر]

ايجاد سيستم ، توليد سيستم[کامپيوتر]

ارزيابى و بررسى مستمر سيستم جديد نصب شده به منظور مشاهده ميزان عملکرد ان طبق طرح[کامپيوتر]

نمودار گردش سيستم ، روندنماى سيستم[کامپيوتر]


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی