گيره ازمايش[الکترونيک]

مبدل تسلا[الکترونيک]

سيم پيچ تسلا[هواپيمايى]مبدل تسلا[الکترونيک]

واحد چگالى يا انبوهى شار مغناطيسى در سيستم متريک[هواپيمايى]تسلا[الکترونيک]

ميدان مغناطيسى زمين[الکترونيک]

در مبناى سه[کامپيوتر]سه تايى[شيمى )ternate(]سه برگچه اى ، سه گانه ، سه تايى ، سومين ، گروه سه تايى ، سه مبنايى ، در مبناى سه

ولتاژ ترمينال[علوم مهندسى]ولتاژ قطبى[الکترونيک]

علامت پايانى[کامپيوتر]نماد پايانى

پايه ترمينال[کامپيوتر]

خطاى پايانى[کامپيوتر]

تقليد ترمينالى ، نمايه سازى پايانه[کامپيوتر]

برنامه مقيم پايانى ايستا[کامپيوتر]

پايانه ، پايانى ، ترمينال[کامپيوتر]ترمينال ، کلم ، محل اتصال ، پيچ اتصال[علوم مهندسى]پايانه[هواپيمايى]پايانه[معمارى]ترمينال ، سکوى نظامى ، بارانداز نظامى انتهايى ، نهايى ، اخرى ، محل پياده و سوار کردن بارها[علوم نظامى]قطب مدار[الکترونيک]انتهائى ، پايانى ، نهائى[اقتصاد]نهايى ، انتهايى ، واقع در نوک ، پايان ، انتها، اخر خط راه اهن يا هواپيما، پايانه ، پايانى

پايانه ، پايانى ، ترمينال[کامپيوتر]ترمينال ، کلم ، محل اتصال ، پيچ اتصال[علوم مهندسى]پايانه[هواپيمايى]پايانه[معمارى]ترمينال ، سکوى نظامى ، بارانداز نظامى انتهايى ، نهايى ، اخرى ، محل پياده و سوار کردن بارها[علوم نظامى]قطب مدار[الکترونيک]انتهائى ، پايانى ، نهائى[اقتصاد]نهايى ، انتهايى ، واقع در نوک ، پايان ، انتها، اخر خط راه اهن يا هواپيما، پايانه ، پايانى

يک تريليون بايت ، تريليون بايت ، ترابايت[کامپيوتر]

بيليون بيت حافظه[کامپيوتر]

پيشوندى به معناى يک تريليونيم[کامپيوتر]ترا[نجوم]پيشوندى براى 10 به توان[12 هواپيمايى]

مکمل 10 ، متمم نسبت به ده ، متمم ده[کامپيوتر]متمم نسبت به10

مجموعه اى مجزا از کليدهاى شماره گذارى شده از 0 تا 9 روى يک صفحه کليد که وارد کردن عدد را اسان مى سازد[کامپيوتر]

حافظه موقت ، انباره موقتى[کامپيوتر]انباره موقت

خطاى موقتى[کامپيوتر]

مجموعه داده موقتى[کامپيوتر]

الگو ، قالب[کامپيوتر]شابلون ، ريل هدايت[علوم مهندسى]بالشتک[معمارى]قالب چوبى يا فلزى[عمران]الگو، قالب

اشباع دمايى[الکترونيک]

مرز دما[الکترونيک]

تصحيح دمايى[الکترونيک]

ضريب دما[هواپيمايى]ضريب حرارتى[معمارى]ضريب دما[الکترونيک]

سرويسى که توسط شرکتهاى همگانى مخابراتى براى اجاره کانالهاى با پهناى باند زياد بين دو يا چندين نقطه ارائه مى گردد[کامپيوتر]

سرويسى که توسط شرکتهاى همگانى مخابراتى براى اجاره کانالهاى با پهناى باند زياد بين دو يا چندين نقطه ارائه مى گردد[کامپيوتر]

اژير[الکترونيک]

مجموعه تلويزيونى[کامپيوتر]

گيرنده تلويزيونى[کامپيوتر]

دوربين تلويزيونى[الکترونيک]

تلويزيون[علوم مهندسى]تلويزيون[الکترونيک]دور نشان ، تلويزيون

ماشين تحرير راه دور ، تله تايپ[کامپيوتر]دستگاه تايپ مخابرات تلگرافى[علوم نظامى )teletype(]ماشين تحرير خود کار گيرنده پيام از مسافات دور، با ماشين تحرير از مسافات دورمطالبى تحرير کردن ، تله تايپ ، دورنگاره ، ماشين تحرير راه دور

ماشين تحرير راه دور ، تله تايپ[کامپيوتر]دستگاه تايپ مخابرات تلگرافى[علوم نظامى )teletype(]ماشين تحرير خود کار گيرنده پيام از مسافات دور، با ماشين تحرير از مسافات دورمطالبى تحرير کردن ، تله تايپ ، دورنگاره ، ماشين تحرير راه دور

نمايش تايپ راه دور ، نمايش تله تايپ[کامپيوتر]

تله تايپ[کامپيوتر]دورنويس تلگرافى ، تله تايپ[علوم نظامى )teletypewriter(]ماشين تحرير خود کار گيرنده پيام از مسافات دور، با ماشين تحرير از مسافات دورمطالبى تحرير کردن ، ماشين تحرير راه دور، تله تايپ ، دورنگاره

متن راه دور ، متن از راه دور[کامپيوتر]

نرم افزار راه دور[کامپيوتر]

دور پردازى ، پردازش از دور ، پردازش از راه دور[کامپيوتر]دستگاه تايپ تلگرافى ، تايپ کردن مکالمات تلگرافى به طور کشف[علوم نظامى]دور پردازى ، پردازش از دور

چاپگر راه دور[کامپيوتر]ماشين تحرير تلگرافى[علوم مهندسى]چاپگر راه دور، تله تايپ ، ماشين ثبت مخابرات تلگرافى ، دور نويس

چاپگر راه دور[کامپيوتر]ماشين تحرير تلگرافى[علوم مهندسى]چاپگر راه دور، تله تايپ ، ماشين ثبت مخابرات تلگرافى ، دور نويس

عکاسى از راه دور[کامپيوتر]عکاسى راديويى[الکترونيک )telephotographic(]عکسبردارى از مسافات دور

عکاسى از راه دور[کامپيوتر]عکاسى راديويى[الکترونيک )telephotographic(]عکسبردارى از مسافات دور

عکاسى راديويى[الکترونيک]دستگاه مخابره عکس از مسافات دور

دستگاه تلفن[الکترونيک]

زنگ تلفن[علوم مهندسى]زنگزن[الکترونيک]

واگويه[الکترونيک]

گوشى تلفن[علوم مهندسى]گوشى تلفن[الکترونيک]گوشى تلفن


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی