چاپگر حرارتى[کامپيوتر]

يونش گرمايى[الکترونيک]

اثر گرمايى[شيمى]اثر گرما[الکترونيک]

ابزارهاى حرارتى[الکترونيک]

امپرسنج حرارتى[الکترونيک]

برش 30 درجه[الکترونيک]

تراشه 32 بيتى[کامپيوتر]

ريل کنتاکت[الکترونيک]

فروشنده دسته سوم[کامپيوتر]

توافقنامه اى که بوسيله ان يک شرکت مستقل تجهيزاتى را از سازنده خريده و به استفاده کننده کرايه مى دهد[کامپيوتر]

کامپيوترهاى نسل سوم[کامپيوتر]

نسل سوم[کامپيوتر]

تنظيم با زغال اضافى[الکترونيک]

دينام با زغال اضافى[الکترونيک]

باترى صفحه نازک[الکترونيک]

نمايشى يک خطى که روى صفحات کليد و کامپيوترهاى دستى بکار مى رود[کامپيوتر]

حافظه غشايى نازک[کامپيوتر]

غشاى نازک ، لايه نازک[کامپيوتر]

چاپگر انگشتانه اى[کامپيوتر]

انگشتانه[کامپيوتر]انگشتانه ، لوله فلزى کوتاه[علوم مهندسى]چشمى فلزى[علوم دريايى]حلقه فلزى شياردار[علوم نظامى]انگشتانه ، لوله فلزى کوتاه

فرهنگ جامع[کامپيوتر]گنجينه ، خزانه ، انبار، مخزن ،( مج ).فرهنگ جامع ، قاموس ، مجموعه اطلاعات

تنظيم با دماپاى[الکترونيک]

دماپاى[شيمى]ترموستات ، تنظيم کننده درجه حرارت ناظم گرما ، ناظم درجه حرارت ، تنظيم کننده هواى سرد[علوم مهندسى]ترموستات ، تنظيم کننده حرارت[هواپيمايى]دماپاى[معمارى]دماپاى[الکترونيک:)adj.& n.(]الت تعديل گرما، دستگاه تنظيم گرما،:)vt.( بوسيله الت تعديل گرماکنترل کردن

گرما مغناطيس[الکترونيک]

اثر گرما - برق[الکترونيک]

سنجه با زوج گرمايى[الکترونيک]

زوج گرمايى ، ترموکوپل[شيمى]عنصر حرارتى ، زوج گرمايى ، ترموکوپل[علوم مهندسى]زوج حرارتى[هواپيمايى]زوج گرمايى[الکترونيک(]الکتريسته )وسيله اندازه گيرى اختلاف درجه حرارت ، جفت گرمايى ، ترموکوپل

سنجه با زوج گرمايى[الکترونيک]

گرما برق[الکترونيک]

گالوانومتر گرمايى[الکترونيک]

ترميستور[الکترونيک]

لوله ترمويونيک[هواپيمايى]لامپ گرميونايى[الکترونيک]لوله الکترونى که دران الکترون بوسيله حرارت دادن به الکترود منتشر ميشود، لوله گرمايونى

پديده نشر گرمايونى[کامپيوتر]صدور گرميونايى[الکترونيک]

پديده نشر گرمايونى[کامپيوتر]صدور گرميونايى[الکترونيک]

کاتد گرم[الکترونيک]

قوس گرميونايى درونى[الکترونيک]

اثر گرما[الکترونيک]

خدمات سودمند اطلاعاتى و قابل دسترس براى مشترکين[کامپيوتر]

مبدل تعميرکار[الکترونيک]

ازمايش[کامپيوتر]ازمودن[روانشناسى]ازمايش

دستگاه ازمايش[الکترونيک]

اجراى ازماينده ، اجراى ازمايشى ، رانش ازمايشى[کامپيوتر]

سوزن ازمايشى[الکترونيک]

طرح ازمايش[کامپيوتر]

طرح ازمايشى[الکترونيک]

رابط برق ازمايش[الکترونيک]

لامپ ازمايش[الکترونيک]

پرونده ازماينده[کامپيوتر]

برنامه اى که اجراى برنامه ديگر را در مقابل مجموعه اى از داده هاى ازمايشى هدايت کند[کامپيوتر]

داده هاى ازماينده ، داده هاى ازمايشى[کامپيوتر]داده هاى ازماينده


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی