زمان بند[کامپيوتر]زمان گير[شيمى]زمان سنج ، تايمر[علوم مهندسى]وقت نگهدار هر راننده ، وقت نگهدار[ورزشى]زمان سنج[روانشناسى]همزمانساز[الکترونيک]کسى که وقت را نگه مى دارد، ساعت

پشتيبانى دوره اى[کامپيوتر]

ادغام چند دسته بيت با نرخ هاى بيت کم تر به يک سيگنال ترکيبى به منظور انتقال از درون کانال ارتباطى[کامپيوتر]

کليد ساعتى[الکترونيک]

قطعه کردن زمان ، تقسيم بندى زمانى ، برش زمانى زدن[کامپيوتر]

قطعه زمان ، برش زمانى[کامپيوتر]

اشتراک وقت ، اشتراک زمانى[کامپيوتر]اشتراک وقت

ذره زمانى[کامپيوتر]

جدول زمان[کامپيوتر]

اختلال زمانى[الکترونيک]

صفحه نوسان کننده[کامپيوتر]

يونرباى کج[الکترونيک]

تنظيم با تغيير اوج[الکترونيک]

کامپيوترهاى بهم وابسته[کامپيوتر]

قالب فايل تصوير نشاندار[کامپيوتر]کدورت ، کج خلقى ، کج خلقى کردن

کانال مخابراتى کرايه داده شده[کامپيوتر]خط اتصال[شيمى]خط ارتباطى

کانال مخابراتى کرايه داده شده[کامپيوتر]خط اتصال[شيمى]خط ارتباطى

گره بازکن[کامپيوتر]

پيچک تشديد[الکترونيک]غلغلک دهنده ، بهم زننده ، تحريک کننده قمقمه کوچک

علامت گذارى در طول يک ترازو براى معين کردن مقادير[کامپيوتر]

تريستور[کامپيوتر]تاريستون

پريود تخليه که بعنوان سويچ رله يا ژنراتور بکار ميرود[هواپيمايى]تيراترون[الکترونيک]

يک پيمايش کننده گران و با وضوح و دقت بالا[کامپيوتر]

چرخ شستى[کامپيوتر]

طول موج استانه[الکترونيک]

استانه لومينسانس[الکترونيک]

بسامد استانه[الکترونيک]

دستگاه سه سيمى[الکترونيک]

کليد سه پل[الکترونيک]

مولد سه فازه ، مولد سه فاز[علوم مهندسى]تناوب گر سه فاز[الکترونيک]

مدار سه فاز[علوم مهندسى]سه فاز[الکترونيک]

لامپ تصوير سه لوله اى[الکترونيک]

دينام سه سيمى[الکترونيک]

کليد تبديل[الکترونيک]

دستگاه سه برقى[الکترونيک]

موتور سه فاز[الکترونيک]

همگذار سه گذره[کامپيوتر]

صفحه گسترده سه بعدى[کامپيوتر]

ارايه سه بعدى[کامپيوتر]

سه بعدى[کامپيوتر]سه بعدى

کامپيوتر با سه نشانى ، کامپيوتر سه ادرسه[کامپيوتر]

درخت پيچ دار[کامپيوتر]

فايل نخى ، پرونده نخى[کامپيوتر]

پيچ دار[کامپيوتر]بند کشيده ، نخ کشيده

ميانگير نخدار[الکترونيک]

مقدار مفرط حرکت صفحات از حافظه ثانوى به حافظه داخلى ، سربار مربوط به تعويض حافظه در سيستم حافظه مجازى ، وضعيتى در يک سيستم عملکرد چند برنامه اى که کامپيوتر بايد بجاى اجراى برنامه ها وقت بيشترى را صرف صفحه بندى کند[کامپيوتر]

کليد لولايى[الکترونيک]

اشتراک زمانى[کامپيوتر]

عملکرد ، توان ، توان عملياتى ، حاصل کار ، خروجى[کامپيوتر]ظرفيت ، حداکثر ظرفيت ، ميزان محصول ، عملکرد[بازرگانى]قابليت عبوردهى ، تدارک مستقيم اماد تدارک بيواسطه[علوم نظامى]توان عملياتى ، حاصل کار

ترميستور[الکترونيک]


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی