پست صوتى ، پست اوايى ، پست صوتى[کامپيوتر]

ورودى صوتى[کامپيوتر]

کانال ارسال گفتار ، ارتباطات کامپيوتر به کامپيوتر با استفاده از خطوط عادى بکار برده شده در ارتباطات تلفنى ، مجراى از دريچه صدايى[کامپيوتر]مجراى از درجه صدايى

ارتباطات صوتى[کامپيوتر]

پيچک صدا[الکترونيک]

پاسخ سمعى ، يک دستگاه پاسخ صوتى که مى تواند سيستم کامپيوترى را به يک شبکه تلفنى وصل کند تا پاسخ صوتى را به درخواست هاى انجام شده از ترمينال هاى تلفنى فراهم اورد[کامپيوتر]

يک ترکيب کننده کلمات[کامپيوتر]

فهرست لغات[کامپيوتر]واژگان[روانشناسى]واژگان ، لغت ، مجموع لغات يک زبان ، فرهنگ لغات

Virtual Machine System Productسيستم عاملى براى کامپيوترهاى بزرگ[IBM کامپيوتر]

Very Large Scale Integration، مجتمع سازى در مقياس بسيار بزرگ تجمع مقياس بسيار وسيع[کامپيوتر]

Very Large Data Base، پايگاه داده توزيع شده ميان چندين کامپيوتر[کامپيوتر]

پيماينده تصويرى[کامپيوتر]

صفحه تصويرى[کامپيوتر]

واحد نمايشگر بصرى[کامپيوتر]واحد نمايش ديدارى

ترمينال نمايش بصرى[کامپيوتر]

نمايش بصرى[کامپيوتر]

تشخيص بصرى[کامپيوتر]

يک برنامه مشهور صفحه گسترده الکترونيکى نام تجارى يک بسته نرم افزارى[کامپيوتر]

يک برنامه مشهور صفحه گسترده الکترونيکى نام تجارى يک بسته نرم افزارى[کامپيوتر]

پسماند لخت[الکترونيک]

ويروس[کامپيوتر]زهر ، سم[حقوق]ويروس[روانشناسى]ويروس ، عامل نقل وانتقال امراض

جدول مجازى[کامپيوتر]

سيستم عامل حافظه مجازى[کامپيوتر]

روش دستيابى انباره مجازى[کامپيوتر]

انباره مجازى ، حافظه مجازى[کامپيوتر]

حافظه مجازى[کامپيوتر]حافظه مجازى

ماشين مجازى ، دستگاه مجازى[کامپيوتر]ماشين مجازى

کامپيوتر مجازى

کاتد مجازى[الکترونيک]

ادرس مجازى ، نشانى مجازى[کامپيوتر]نشانى مجازى

مجازى[کامپيوتر]واقعى ، معنوى ، موجود بالقوه ، تقديرى ، مجازى

واسطه دست نخورده ، رسانه بکر[کامپيوتر]

سيستم خانگى تحويل اطلاعات که از طريق ان استفاده کنندگان مى توانند بطور محاوره اى از تلويزيونهاى محلى خود به پايگاه داده مرکزى دسترسى پيدا کنند ، داده نما ، داده ديدگاه[کامپيوتر]

نما ، منظره ، ديدن ، نمايش[کامپيوتر]نظريه ، نظر ، منظور ، بازديد کردن[حقوق]نما ، منظره[معمارى]نيمرخ ، ديد[عمران]نظر ، منظره[روانشناسى]ديدگاه ، نقطه نظر[اقتصاد]نما، نظر، منظره ، نظريه ، عقيده ، ديد، چشم انداز، قضاوت ، ديدن ، از نظر گذراندن

لوله دوربين عکاسى[کامپيوتر]

متن بصرى ، متن تصويرى[کامپيوتر]

تحويل اطلاعات خانگى الکترونيکى متن تصويرى[کامپيوتر]

تحويل اطلاعات خانگى الکترونيکى متن تصويرى[کامپيوتر]

پايانه تصويرى ، ترمينال تصويرى[کامپيوتر]

سيگنال ويدئويى[کامپيوتر]سيگنال يا علامت ويدئو[علوم مهندسى]پيام ويدئو[الکترونيک]

سيگنال ويدئويى[کامپيوتر]سيگنال يا علامت ويدئو[علوم مهندسى]پيام ويدئو[الکترونيک]

RAMبصرى يا تصويرى[کامپيوتر]

مانيتور تصويرى ، مونيتور بصرى[کامپيوتر]

ارايه نگاره سازى بصرى[کامپيوتر]

مولد تصوير[کامپيوتر]

ماشين بازى تصويرى[کامپيوتر]

بازى ديدنى[کامپيوتر]

فرکانس ويدئو[علوم مهندسى]بسامد ويدئو[الکترونيک]

واحد نمايش تصويرى[کامپيوتر]

ترمينال نمايش تصويرى[کامپيوتر]


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی