باندهاى موج[الکترونيک]

موج[شيمى]موج[نجوم]موج[علوم مهندسى]موج[هواپيمايى]موج[معمارى]هيجان ، موج ، موج راديويى ، موج زدن[علوم نظامى]موج[عمران]موج[الکترونيک]موج ، خيزاب ، فر موى سر، دست تکان دادن ، موجى بودن ، موج زدن

توان سنج ، وات متر[علوم مهندسى]واتسنج[الکترونيک]

توان راکتيو يا غيرموثر[هواپيمايى]توان هرز[الکترونيک]

جريان هرز ، جريان کور[الکترونيک]

جريان بيمصرف[الکترونيک]

حد واتى[الکترونيک]

وات - ثانيه[الکترونيک]

وات - دقيقه[الکترونيک]

وات ساعت متر ، کنتور وات ساعت کنتور مصرف واقعى[علوم مهندسى]وات - ساعت سنج[الکترونيک]

وات ساعت[هواپيمايى]وات - ساعت[الکترونيک]

وات ، واحد توان در سيستم متريک[هواپيمايى]وات[الکترونيک]وات ، واحد اندازه گيرى الکتريسيته

Wida Area Telephone Serviceسرويسى که تعداد نامحدودى از مکالمات را در ناحيه اى وسيع از يک نقطه به هر مکان مجاز مى سازد[کامپيوتر]

Waterloo FORTRAN، نسخه اى از فرترن[کامپيوتر]

Waterloo FORTRAN IV، يک کامپايلر فرترن[کامپيوتر]

اب ناپذير[علوم دريايى]اب ناپذير ، ضد نفوذ اب ، غير قابل نفوذ اب[علوم نظامى]اب بندى شده[الکترونيک]مانع دخول اب ، کيپ ، مجراى تنگ

سيم نم ناپذير[الکترونيک]

ضد اب[شيمى]نم ناپذير[الکترونيک]پاد اب ، دافع اب ، عايق اب ، ضد اب

رئوستاى ابى[الکترونيک]

مبدل ابى[الکترونيک]

زمان اماده شدن[کامپيوتر]

شروع گرم[کامپيوتر]

پيوند گرم[کامپيوتر]

فرايند فريب دادن کامپيوتر با اين تفکر که برق ان با وجود روشن بودن خاموش شده است راه اندازى گرم[کامپيوتر]

ازمايشگاههاى ونگ[کامپيوتر]

دستگاه ورودى خواندن برچسب هاى رمزى شمش نورى به وسيله حس کردن الگوهاى نورى فضاهاى تيره و روشن ، دستگاه نورى دستى که مى تواند برچسب هاى کدگذارى شده کدهاى ميله اى و کاراکتر را خوانده و معرفى کند ، قلم نورى[کامپيوتر]هدف باريک و دراز چوبى[ورزشى]عصا، گرز، چوب ميزانه ، چوب گمانه ، ترکه

پريز روى ديوار[علوم مهندسى]پريز ديوارى[الکترونيک]

عايق ديوار[الکترونيک]

جلسه بررسى که در ان يک مرحله از توسعه سيستم يا برنامه براى معرفى کردن خطاها مرور مى شود[کامپيوتر]

زمان انتظار[کامپيوتر]

حالت انتظار ، وضعيت انتظار[کامپيوتر]

پريز صفحه اى[الکترونيک]

ويفر ، قرص ، يک قطعه نازک سيليکون که بر روى ان مدارات مجتمع جهت ايجاد يک تراشه قرار دارند[کامپيوتر]تکه کاملى از ماده نيمه هادى تک بلورى[هواپيمايى]شيرينى پنجره اى ، نان فطير

اسيب پذيرى[کامپيوتر]قابليت اسيب پذيرى ، اسيب پذيرى ، در معرض تلفات بودن[علوم نظامى]اسيب پذيرى[روانشناسى]اسيب پذيرى ، شکستگى[اقتصاد]اسيب پذيرى

فيبر وولکانيده[الکترونيک]

وولکانيت ، لاستيک سخت[الکترونيک]لاستيک سخت و جوش خورده ولکانيت

وولکابستون[الکترونيک]

واحد بلندى صدا[الکترونيک]

Volume Table of Constant، فهرست راهنما ، جدول برچسب محتويات[کامپيوتر]

Virtual Storage Operating Systemسيستم عامل حافظه مجازى[کامپيوتر]

Virtual Storage Access Method، روش دستيابى انباره مجازى[کامپيوتر]

[ --> Virtual Storageکامپيوتر]

Vertical Redundancy Check، بررسى افزايش عمودى[کامپيوتر]

گلوگاه فن نيومن[کامپيوتر]

واحد بلندى صدا[الکترونيک]

فهرست راهنما ، جدول برچسب محتويات[کامپيوتر]

برچسب ديسک ، برچسب حجم[کامپيوتر]

منبسط کننده ديناميکى[علوم مهندسى]صوت گستر[الکترونيک]

کنترل شدت صوت[علوم مهندسى]پيچ صدا[الکترونيک]

بار حجمى[الکترونيک]


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی