آشکارسازی

مسئله

مشخصه

مشخص کردن

مشخص

مشخص

مسیریابی

مسیر کامل

مسیر حقیقی

مسیر

مسیر

آسیب‌پذیر

آسیب

مستقیم

مستطیل

مشترک

مشترک

آستانه

مشاهده‌گر

آزاد

مصالحه

آزمون ب

آزمون

آزماینده

آزمایش

مرکّب

مرکّب

مرکز

مرورگر

مرور

مرور

مرئی

لرزش

مرجع

مرحله

مربع

مرتب‌کننده

مرتب کردن

مرتب سازی نزولی

آرایه

مراجعه

محك

آی‌دی‌ای

لینوکس

آینه ای

مجوز عمومی

مجوز

محور طول‌ها

محور عمودی

محور


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی