تنظیم

تنظیم

توصیف‌کننده

توصیفگر

توزیع کردن

توزیع پو آسون

توزیع نرمال

توری

توده(ای)

توده(ای)

بنیاد نرم افزار

توان افزا

توافق نامه مجوز

تناظر

توازن

توالی

بولی

تو رفتگی

تو رفتگی

به‌پیمانه

به‌روزکردن

بهره

بهینه‌سازی

بهینه

به روز رسانی

ته

تفریق

تعطیل

تعریف‌نشده

تعریف‌شده توسطِ کاربر

تعریف

تغییرِمکان‌دهی

تغییر نام

تغییر دهنده

تغییر جهت دادن

تغییر اندازه

تغییر

تغییر

تغییر

تغییر

بعدی

بعد

تعاملی

تعلیق

تعمیم

بسط

تصویرِ لحظه‌ای

تصویری

تصویر دانه

تصویر محو


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی