جدا ساز

خیلی کوچک

خیلی بزرگ

خدمت نام دامنه

خدمت

حجم(صدا)

حد

یتیم

حباب

حذفِ لبه‌ی ناصاف

حذف

حذف

حذف

حذف

جذب

خانواده

خانه‌داری

جانشینی

جانشین کردن

جانبی

حافظه‌ی پشتیبان

حافظه‌ی بسط‌یافته

حافظه فیزیکی

حافظه حقیقی

حافظه خام

حافظه مقیم

حافظه مشترک

حافظه

یافتن

داغان کردن

خازن

حاشیه

خارجِ‌قسمت

جاری

خار

جای‌گزینی

جای‌گشت

جای‌گذاشت

جای‌نوشت

جای‌دهی

جایگزینی

دادگان

جادوگر

داده‌های خام

داده

یادیار

یاداشت چسبناک

جای داده

جابه‌جایی

یاب(یکای ارسال بیشینه)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی