بررسي مجازهاي ‎۱۵جز اول قرآن مجيد و تطبيق شماري از اين آيات با مجازهاي مشهور عصر جاهلي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي مجازهاي ‎۱۵جز اول قرآن مجيد و تطبيق شماري از اين آيات با مجازهاي مشهور عصر جاهلي

Abstract : دراين پايان نامه نگارنده پس ازکنکاش وتحقيق فراوان دراين باب متوجه شد که مجازهاي قرآني هيچ اختلافي بامجازعربي به صورت عام وبامجازشعرجاهلي به صورت خاص ندارند.بدين صورت که مجازهاي قرآني وجاهلي متشکل ازدو جز مي باشند:‎۱-مجازعقلي‎۲-مجازلغوي.دراين رساله سعي شده است که بابهره گيري ازکتب قديمي،اصالت وزيبايي مجازدرحد اعلاي خودنمايان گردد.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 51
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي مجازهاي ‎۱۵جز اول قرآن مجيد و تطبيق شماري از اين آيات با مجازهاي مشهور عصر جاهلي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir