بررسي و تحليل وصف در اشعار بحتري

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي و تحليل وصف در اشعار بحتري

Abstract : در اين رساله با مراجعه به اشعار وصفي بحتري و ساير منابع مربوط اوصاف ذکر شده و مورد بررسي قرار گرفته است. اعم مطالب عبارتنداز: فصل اول: کليات، فصل دوم: بررسي اوضاع سياسي اقتصادي اجتماعي فرهنگي حاکم بر آن دوره، فصل سوم: زندگينامه، فصل چهارم: وصف بناهي بحتري، فصل پنجمک بررسي وصف حيوانات، فصل ششم: بررسي اوصاف بحتري در زمينه طبيعت و ساير موارد.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 4
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي و تحليل وصف در اشعار بحتري

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir