بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه

Abstract : دعا يکي از راههاي است که انسان در شرايط ويژه انچه را که نمي تواند به شيوه مستقيم بيان کندبه وسيله آن بيان مي دارد. با توجه به دعاهاي اديبانه اي که از اين امام بزرگوار به جا مانده احساس شد که اين دعاها به يک بررسي ادبي نياز دارد. پس به بررسي همه دعاهاي کتاب صحيفه پرداخته شد. نتايج نشان داد که در ميان تشبيهات بيشتر از تشبيه بليغ و تشبيه عقلي به حسي استفاده شده است. نيز از استعاره بيش از ساير صور خيال بهره گرفته اند. و پس از ان مجاز عقلي و در نعايت مجاز مرسل مرکب استفاده شده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 37
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir