بررسي علويات در ديوان دعبل خزاعي و محتشم کاشاني

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي علويات در ديوان دعبل خزاعي و محتشم کاشاني

Abstract : شعر در زمان گذشته در نزد شاعران ابزاري بود که به وسيله آن دشمنان خود را تهديد و هجو مي کردند. دعبل در اشعار خود دشمنان اهل بيت را هجو و اهل بيت را مدح مي کرد. در ميان شاعران شيعه محتشم کاشاني به عنوان نام آورترين شاعر عاشورايي به شمار مي رود. در اين پژوهش بعد از ترجمه علويات دعبل و تحليل آنها و بررسي علويات محتشم مقايسه بين علويات دو شاعر و نيز تاثير حاکمان بر روي اشعار شاعران شده ست.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 36
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي علويات در ديوان دعبل خزاعي و محتشم کاشاني

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir