بررسي رثاي حسيني و فخر به اهل بيت (ع) و توصيف مظاهر ديني در ديوان شريف مرتضي

Islamic Azad University of Kermanshah

Title : بررسي رثاي حسيني و فخر به اهل بيت (ع) و توصيف مظاهر ديني در ديوان شريف مرتضي

Abstract : سيد مرتضي شخصيتي است که از لحاظ علمي و فقهي در عصر خود بي نظير بوده و اشعار وي در اغراض مختلفي چون رثا، مدح، غزل عفيف ، فخر،شيب و اشعار ديني تجلي يافته است. نگارنده پس از تفحص در ديوان شريف و با توجه به اهميت موضوع، رثاي حسيني و فخر اهل بيت و مظاهر ديني در ديوان اشعار شريف مرتضي را موضوع پاياننامه خود قرار داده است.

Authors :

Fild : ادبیات عرب

Date :

Number : 30
Source - FullText
Download PDF

دانلود نسخه PDF بررسي رثاي حسيني و فخر به اهل بيت (ع) و توصيف مظاهر ديني در ديوان شريف مرتضي

http://iauksh.ac.ir

http://dic.iauksh.ac.ir