مقاله : abstractقاپ(قرارداد انتقال پرونده)
FTP قاپ(قرارداد انتقال پرونده)