مقاله : abstractکنترل‌کننده
controller کنترل‌کننده