مقاله : abstractکد گشایی کردن
decode کد گشایی کردن