مقاله : abstractکارساز SOCKS
SOCKS Server کارساز SOCKS