مقاله : abstractگِرد کردنِ کاهشی
round-down گِرد کردنِ کاهشی