مقاله : abstractگِرد کردنِ افزایشی
round up گِرد کردنِ افزایشی