مقاله : abstractگزیننده رنگ
Color Selector گزیننده رنگ