مقاله : abstractپشتیبانی زیر پوسته
subshell support پشتیبانی زیر پوسته