مقاله : abstractپردازه فرزند
child process پردازه فرزند