مقاله : abstractپیش‌پردازی
preprocessing پیش‌پردازی