مقاله : abstractپیاده‌سازی
Implementation پیاده‌سازی