مقاله : abstractپایدار ساختن
Stabilize پایدار ساختن