مقاله : abstractنگاشت تصویر دانه ای
Pixmap نگاشت تصویر دانه ای