مقاله : abstractونک (واسط نگاره ای کاربر)
GUI ونک (واسط نگاره ای کاربر)