مقاله : abstractنشانوندهای خط
line arguments نشانوندهای خط