مقاله : abstractورودی/خروجی
Input/output ورودی/خروجی