مقاله : abstractنیمه‌خودکار
semi-automatic نیمه‌خودکار