مقاله : abstractواریانس( در آمار)
Variance واریانس( در آمار)