مقاله : abstractواحد پردازش مركزی
CPU واحد پردازش مركزی