مقاله : abstractنام‌دهیِ دوباره
renaming نام‌دهیِ دوباره