مقاله : abstractنمونه‌برداری
Sampling نمونه‌برداری