مقاله : abstractنمایشگر، پایشگر
Monitor نمایشگر، پایشگر