مقاله : abstractهمگام ساختن
Synchronize همگام ساختن