مقاله : abstractزنده نگاهداری
Keep Alive زنده نگاهداری