مقاله : abstractشناسه فرآیند
Process ID شناسه فرآیند