مقاله : abstractشرط مبرم
Urgent condition شرط مبرم