مقاله : abstractسرپرست سیستم
System Administrator سرپرست سیستم