مقاله : abstractزیر سیستم ورود و خروج
I/O subsystem زیر سیستم ورود و خروج