مقاله : abstractرجعت(بازگشتن به حالت اولیه)
Revert رجعت(بازگشتن به حالت اولیه)