مقاله : abstractدوباره راه اندازی کردن
Reboot دوباره راه اندازی کردن