مقاله : abstractخواندن/نوشتن
read-write خواندن/نوشتن