مقاله : abstractحفاظت از نوشتن
write-protection حفاظت از نوشتن