مقاله : abstractدستگاه شماره‌گیر
Dialout Device دستگاه شماره‌گیر