مقاله : abstractدستگاه راهبری
Pilot device دستگاه راهبری