مقاله : abstractدستگاه مخلوط کن
mixer device دستگاه مخلوط کن