مقاله : abstractحساس به حالت
Case Sensitive حساس به حالت